Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman. Onderstaand kunt u deze voorwaarden lezen.

 

Algemene voorwaarden van Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman

 

 

Begrippen

 • Zorgaanbieder                       : Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman
 • Beroepsvereniging                : VBAG
 • Koepel                                    : RBCZ
 • Klacht- en tuchtrecht            : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem of haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
 • Klachtenfunctionaris             : Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de VBAG/RBCZ en de geschillencommissie.
 • Geschillencommissie             : Deze voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënt en zorgaanbieder er, ondanks inzet van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen om de klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wkkgz. Artikel 18 beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO                                    : De wet die rechten en plichten van mensen die zorg krijgen regelt.
 • Client                                     : Een natuurlijk persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling                          : De door de zorgaanbieder aangeboden dienst na schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied van de zorgaanbieder liggen.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman uit te voeren opdrachten.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.hannekehuurman.nl en op www.VBAG.nl .
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.VBAG.nl .

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijk toestemming waarna een intakegesprek volgt. Samen met u wordt het behandelplan opgesteld. Hierin worden tevens uw eigen doelen, wensen en de besproken werkwijze vastgelegd. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlening mondeling verslag doen van uw ontwikkelingen binnen de therapie. Dit wordt tevens vastgelegd in uw dossier.
 • De sessies duren 45 minuten, uitgezonderd de intake van 1 uur. De sessies vinden met regelmaat plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman terecht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener, indien nodig en wenselijk, u doorverwijzen.
 • Wanneer de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling wordt dan verplaatst naar een andere datum/tijd.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman werkt als zelfstandige.

Betaling

 •  Voor een overzicht van de tarieven kijk op www.hannekehuurman.nl  of in de wachtruimte van de praktijk.
 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. U krijgtde factuur per e-mail toegestuurd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering. Mocht betaling dan alsnog uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. U dient zelf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden voor u zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat de gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit maximaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annuleren geeft u bij voorkeur via e-mail (info@hannekehuurman.nl) door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.
 • Dossiervorming
 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. U heeft te allen tijde recht deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om. Informatie wordt alleen met uw toestemming verstrekt aan derden.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken en te kijken of wij er samen uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via het emailadres van de praktijk worden ingediend (info@hannekehuurman.nl) . Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken. Mocht dit om welke reden niet mogelijk zijn dan wordt u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. Na afhandeling van de klacht worden de uitkomsten schriftelijk met u gedeeld.
 • Lukt het niet om er samen uit te komen dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/  

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het even van de juiste informatie tijden het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces.
  Geeft u vooral aan wanneer u zaken voor u onduidelijk zijn. Geeft u ook wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, NAW gegevens et cetera door.
 • Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk.
 • Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman tegen de financiële gevolgen van fouten dien gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijden de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van deze verzekering bij Baelens.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op de jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van kind en/of ouder.

AVG

 • Gezondheidspraktijk Hanneke Huurman houdt persoonsgegevens bij van haar cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u onderstaand meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhoudingen tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast op de grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.